Skip to content
ALL COMMUNICATIONS BETWEEN YOU AND CLASS PR ARE CONFIDENTIAL. We will never disclose your identity to any third-party without your express consent. Communications are protected by legal professional privilege and solicitor/client confidentiality.

Peesi ‘initaneti ‘a e Kautaha Class PR – Ngaahi ‘Otu Motu Pasifikí

Kapau kuo ke ngāue pē ko ha taha e mēmipa ho fāmilí ‘i ‘Aositelēlia ko ha konga ‘o e Polokalama Fe‘alu‘aki Kau Ngāue ‘a e Pasifikí (Labour Mobility) ‘oku mau fie talanoa atu kiate koe he ‘aho ni. ‘Oku mahino kiate kimautolu ko e tokolahi ‘o kimoutolu na‘e ‘ikai ke mou ma‘u ‘a e ‘me‘a na‘a mou fakamo‘oni ki aí’ pea ‘oku mau ‘i hení ke tokoni atu ‘i ha fa‘ahinga faingata‘a pē ‘oku ke fehangahangai mo ia lolotonga ho‘o ngāue ‘i ‘Aositelēliá

Peesi ‘initaneti ‘a e Kautaha Class PR – Ngaahi ‘Otu Motu Pasifikí

 

Kapau kuo ke ngāue pē ko ha taha e mēmipa ho fāmilí ‘i ‘Aositelēlia ko ha konga ‘o e Polokalama Fe‘alu‘aki Kau Ngāue ‘a e Pasifikí (Labour Mobility) ‘oku mau fie talanoa atu kiate koe he ‘aho ni. ‘Oku mahino kiate kimautolu ko e tokolahi ‘o kimoutolu na‘e ‘ikai ke mou ma‘u ‘a e ‘me‘a na‘a mou fakamo‘oni ki aí’ pea ‘oku mau ‘i hení ke tokoni atu ‘i ha fa‘ahinga faingata‘a pē ‘oku ke fehangahangai mo ia lolotonga ho‘o ngāue ‘i ‘Aositelēliá

REGISTER WITH US BELOW

Please register below by telling us who you are:

REGISTER WITH US BELOW

Please register below by telling us who you are:

Kau Ngāué

Kovi e totongi ngāué? Fakaehaua‘i? Fiema‘u tokoni ke kumi ha ngāue‘anga fo‘ou PEA kei nofo pē he Polokalama Ngāue Fakafaha‘ita‘ú (Seasonal Work Program)? ‘Oku mau ‘i hení ke tokoni‘i koe.

 
 

 

 

Kau Faamá

‘Oku mau ‘ilo‘i e tō nounou ‘a e Pule‘angá ke lava ta‘ota‘ofi e ngaahi kautaha haea kau ngāue leipá (Labour Hire) mei hono fakaehaua kimoutolu ‘o lava ai ke mou tu‘u laveangofua ‘aupito. Ko e kau faamá ‘oku nau holoki ‘enau ngaahi fakamolé ‘aki hono poupoua e me‘a ‘oku fai ‘e he ngaahi kautaha haeá he ‘oku nau ma‘u ai ha tu‘unga faingamālie he fe‘au‘auhí.

 
 

 

 

Fakapule‘anga

Na‘e fakapaasi ‘e he Kominiueli ‘o ‘Aositeleia ha lao Ko e Lao ki he Fakaehaua ‘i Onopooni, 2018 (The Modern Slavery Act, 2018). Tokoni mai kiate kimautolu ke mau puke e ngaahi supamāketí pea mo e Pule‘anga Fakafonua ke nau taliui ‘aki ‘a ho‘o lesisita mai ‘a ho‘o fakafepakí ‘i he fehohotaki‘anga (link) he ‘intanetí ‘a ia ‘oku hā atu ‘i laló. Fakapapau‘i ko hotau kau takí ‘oku nau “le‘aki ‘a e lea” pea nau toe “fononga he fononga‘anga”.

 
 

 

 

Ko e Polokalama Fe‘alu‘aki Kau Ngāue mei he ‘Otu Motu Pasifikí ‘oku hoko ia ko ha “ikuna/ikuna” ma‘a kinautolu kotoa ‘oku kau ki aí he ‘oku:

Tokoni ki he ni‘ihi ‘oku ‘anautolu ‘a e ngoue‘angá pea mo e nofo‘angá ke fakalato e ngaahi nounou fakakaungāue ‘oku ‘ikai lava ‘o feau ‘e he kau ngāue ‘a ‘Aositelēlia; pea
Tokoni ki he ni‘ihi ‘oku ‘anautolu ‘a e ngoue‘angá pea mo e nofo‘angá ke fakalato e ngaahi nounou fakakaungāue ‘oku ‘ikai lava ‘o feau ‘e he kau ngāue ‘a ‘Aositelēlia; pea
Tokoni ki he fakalakalaka faka‘ikonōmika ‘a e ngaahi ‘Otu Motu ‘i he Pasifikí, pea mo Timor Leste.
Tokoni ki he fakalakalaka faka‘ikonōmika ‘a e ngaahi ‘Otu Motu ‘i he Pasifikí, pea mo Timor Leste.

Kuo hanga ‘e he tu‘utu‘uni ta‘efe‘ungá pea mo hono ta‘e siofi e me‘a ni ‘o fakatupu ha pununga ‘o e fakaehauá (“hotbed of exploitation”)[1] ‘o fakatatau ia ki ha founga nofo pōpula ‘i onopooni. Ko e ngaahi makatu‘unga ‘o e visa ‘a e kau ngāué ‘oku ha‘i ia ki he kau pule ‘oku ‘anautolu ‘a e ngāue‘angá, ‘a ia ‘oku ‘uhinga ia ‘oku fakafē‘atungia‘i lahi ‘a e kau ngāué mei he‘enau malava ke mavahe mei ha ngāue‘anga ‘e taha ki ha ngāue‘anga ‘e taha. Kuo hoko ‘a kinautolu ‘oku nau teuaki fai honau malu‘i e kau ngāué ke fakataumu‘a ki ai ha ngāue ta‘eufi mamafa ‘a e kau malu‘i kau‘āfonuá, mo kamata‘i ai ha ngaahi taumu‘a malu‘i fakafonua.

Me‘a faikehe ia, kuo te‘eki ai ha taimi e fakafalala lahi ange ai ‘a ‘Aositelēlia ki he kau ngāue mei mulí ke malu‘i ‘ene ma‘unga me‘atokoní.

Na‘e fanongonongo ‘e he Pule‘anga ‘o Morrison ‘a ‘enau fakakaukau ke tukuange hono toe fiema‘u e kau ngāue fakafaha‘ita‘u mei he kau ngāue fakataimi ‘a Pilitānia ‘a ia ‘oku nau malōlō mai mo ngāue ‘i ‘Aositelēlia ni, kae lava ‘a e malu ‘etau ma‘unga fakame‘atokoní ‘i ha fakafalala ki he fu‘u tokolahi kau ngāue fakafaha‘ita‘u ‘oku fakahū mai mei he Pasifikí, ‘a ia ‘oku nau loto lelei ke fai e ngaahi ngāue lahi mo mamafa ka ‘oku ‘ikai fie fai ia ‘e he kau ‘Aositelēliá: ko e toli fo‘i‘akaú

 
 

 

 

E yaga dina vei ira na kece na duidui taba ni veiqaravi na Porokaramu ni Veivakacakacakataki vei ira na Veimatanitu ena Pasifika me vaka ni na:

Tokoni ki he ni‘ihi ‘oku ‘anautolu ‘a e ngoue‘angá pea mo e nofo‘angá ke fakalato e ngaahi nounou fakakaungāue ‘oku ‘ikai lava ‘o feau ‘e he kau ngāue ‘a ‘Aositelēlia; pea
Tokoni ki he ni‘ihi ‘oku ‘anautolu ‘a e ngoue‘angá pea mo e nofo‘angá ke fakalato e ngaahi nounou fakakaungāue ‘oku ‘ikai lava ‘o feau ‘e he kau ngāue ‘a ‘Aositelēlia; pea
Tokoni ki he fakalakalaka faka‘ikonōmika ‘a e ngaahi ‘Otu Motu ‘i he Pasifikí, pea mo Timor Leste.
Tokoni ki he fakalakalaka faka‘ikonōmika ‘a e ngaahi ‘Otu Motu ‘i he Pasifikí, pea mo Timor Leste.

Kuo hanga ‘e he tu‘utu‘uni ta‘efe‘ungá pea mo hono ta‘e siofi e me‘a ni ‘o fakatupu ha pununga ‘o e fakaehauá (“hotbed of exploitation”)[1] ‘o fakatatau ia ki ha founga nofo pōpula ‘i onopooni. Ko e ngaahi makatu‘unga ‘o e visa ‘a e kau ngāué ‘oku ha‘i ia ki he kau pule ‘oku ‘anautolu ‘a e ngāue‘angá, ‘a ia ‘oku ‘uhinga ia ‘oku fakafē‘atungia‘i lahi ‘a e kau ngāué mei he‘enau malava ke mavahe mei ha ngāue‘anga ‘e taha ki ha ngāue‘anga ‘e taha. Kuo hoko ‘a kinautolu ‘oku nau teuaki fai honau malu‘i e kau ngāué ke fakataumu‘a ki ai ha ngāue ta‘eufi mamafa ‘a e kau malu‘i kau‘āfonuá, mo kamata‘i ai ha ngaahi taumu‘a malu‘i fakafonua.

Me‘a faikehe ia, kuo te‘eki ai ha taimi e fakafalala lahi ange ai ‘a ‘Aositelēlia ki he kau ngāue mei mulí ke malu‘i ‘ene ma‘unga me‘atokoní.

Na‘e fanongonongo ‘e he Pule‘anga ‘o Morrison ‘a ‘enau fakakaukau ke tukuange hono toe fiema‘u e kau ngāue fakafaha‘ita‘u mei he kau ngāue fakataimi ‘a Pilitānia ‘a ia ‘oku nau malōlō mai mo ngāue ‘i ‘Aositelēlia ni, kae lava ‘a e malu ‘etau ma‘unga fakame‘atokoní ‘i ha fakafalala ki he fu‘u tokolahi kau ngāue fakafaha‘ita‘u ‘oku fakahū mai mei he Pasifikí, ‘a ia ‘oku nau loto lelei ke fai e ngaahi ngāue lahi mo mamafa ka ‘oku ‘ikai fie fai ia ‘e he kau ‘Aositelēliá: ko e toli fo‘i‘akaú

fruit picker

In the Media

Pacific Island and Timor Leste Labour Mobility Project

GOT A SPARE MINUTE OR TWO?

If you would like to provide us with further information, please complete the optional survey below:

Create your own user feedback survey
rs image001